Recent Changes

Wednesday, November 11

 1. page Esitys edited ... Mitenkäs tämä esitettäisiin? Pieni ppt- tämän wikin ydinkohdista ja mukana miellekartta ...…
  ...
  Mitenkäs tämä esitettäisiin?
  Pieni ppt- tämän wikin ydinkohdista ja mukana miellekartta
  ...
  dialogimme aiheesta (oisi hauskaa tuottaa se Google Wavella)
  *Kirjoitin kalenteriini aikataulujen sopimisen yhteydessä että oppimisestakin on tarkoitus sanoa jotain. Dialogi lomittuu sen kanssa varmaan loistavasti.
  Hyvä pohja. Ppt saa puolestani olla aika tiivis, bullet-point -sulkeiset on ikäviä :D Tuohon aikatauluun (muistaakseni 30 min) ei montaa diaa saisi edes laitettua. Anne >> mietin, että miten blogimääritelmän kanssa... se on aika itsestään selvä, mutta kumminkin kurssin luonteen huomioon ottaen tärkeä... muuten laitoin yhden opetuskäytöstä ja toisen ongelmista ja niiden väliin miellekartan, rikastele tarpeen mukaan, kyllä näillä jo puoli tuntia puhuu, jotain sovelluksia voitaisiin katsoa.
  vme>> Blogimääritelmä on mun mielestäni hyvä. Ihan vain varmuuden vuoksi pitää määritellä blogi jotenkin niin puhutaan varmasti samasta asiasta osallistujien kesken. Hyvät otsikot, katson mitä keksin lisäksi. Tuolla oppimisella muuten tarkoitin sitä, että pitäisi sanoa jotain siitä mitä _me_ opittiin prosessissa (Suoranta taisi näin kommentoida).

  (view changes)
  7:59 am
 2. page space.menu edited ... Miellekarttajäsennys Dialogi Seminaariesitys Taustamateriaaleja Teemoja Seminaariesity…
  ...
  Miellekarttajäsennys
  Dialogi
  Seminaariesitys
  Taustamateriaaleja
  Teemoja
  Seminaariesitys
  (view changes)
  7:58 am
 3. page space.menu edited ... Esimerkkitoteutuksia Miellekarttajäsennys Esitys Dialogi Taustamateriaaleja Teemoja S…
  ...
  Esimerkkitoteutuksia
  Miellekarttajäsennys
  Esitys
  Dialogi
  Taustamateriaaleja
  Teemoja
  Seminaariesitys
  (view changes)
  7:58 am

Tuesday, November 10

 1. page Teemoja edited ... yksityinen - julkinen valta, kontrolli -onko onko yhden hengen mikä kelpaa hyväksytäänk…
  ...
  yksityinen - julkinen
  valta, kontrolli
  -onkoonko yhden hengen
  mikä kelpaa
  hyväksytäänkö oppimisen osoittamiseen jotain muuta kuin tekstiä
  (view changes)
  5:12 am

Monday, November 9

 1. page Blogit opetuksessa edited ... Ryhmäblogeja, joihin kunkin ryhmän osallistujat kokoavat esim. seminaarin ja/tai materiaalien …
  ...
  Ryhmäblogeja, joihin kunkin ryhmän osallistujat kokoavat esim. seminaarin ja/tai materiaalien tiivistelmiä.
  Oppilaiden henkilökohtaisia blogeja. Blogin kirjoittaminen voi olla esimerkiksi osa kurssin suorittamista, jolloin postaukset voivat käsitellä kurssikirjallisuutta tai muita kurssiin/oppimiseen liittyvää aihetta. Portfolion tekeminen ja organisoiminen blogin avulla on tyypillinen käyttökohde.
  ...
  ja ryhmätyöskentelyyn. NäidenDownesin jaottelun muunnelma/yhdistelmä, tähtimalli,
  {http://www.valt.helsinki.fi/piirtoheitin/blogiseuranta.gif}
  Lähde: Jere Majava, Henkilökohtaiset weblogit opetuksessa, Piirtoheitin-blogi
  (view changes)
  9:27 am
 2. page Blogit opetuksessa edited ... Ryhmäblogeja, joihin kunkin ryhmän osallistujat kokoavat esim. seminaarin ja/tai materiaalien …
  ...
  Ryhmäblogeja, joihin kunkin ryhmän osallistujat kokoavat esim. seminaarin ja/tai materiaalien tiivistelmiä.
  Oppilaiden henkilökohtaisia blogeja. Blogin kirjoittaminen voi olla esimerkiksi osa kurssin suorittamista, jolloin postaukset voivat käsitellä kurssikirjallisuutta tai muita kurssiin/oppimiseen liittyvää aihetta. Portfolion tekeminen ja organisoiminen blogin avulla on tyypillinen käyttökohde.
  NäidenSelkeitä etuja blogien opetuskäytössä ovat mm. prosessinomaisuus sekä sopivuus tutkivaan oppimiseen ja ryhmätyöskentelyyn. Näiden muunnelma/yhdistelmä, tähtimalli,
  {http://www.valt.helsinki.fi/piirtoheitin/blogiseuranta.gif}
  Lähde: Jere Majava, Henkilökohtaiset weblogit opetuksessa, Piirtoheitin-blogi
  (view changes)
  9:27 am
 3. page Teemoja edited ... Blogi työkaluna tai ideana ei ole enää kovin uusi. Onko blogeilla alkuhypen jälkeistä elämää o…
  ...
  Blogi työkaluna tai ideana ei ole enää kovin uusi. Onko blogeilla alkuhypen jälkeistä elämää opetuksessa tai koulutuksessa?
  Voisiko blogeista löytyä vielä uutta ainesta?
  Millainen lähestymistapa otetaan? Tutkimusartikkeleista tms taustaa, jolle oma pohdinta perustetaan, vai jotain vähemmän virallista?
  Sekalaisia langanpätkiä

  Onko tavallisena kurssin tiedotuskanavana toimiva blogi oikeasti blogi? Tähänkö blogista vain olikin?
  Meemit reflektoinnin välineenä osana oppimista?
  (view changes)
  9:11 am
 4. page Taustamateriaaleja edited ... http://www.23asiaa.net/asiat/2009/blogit-ja-oman-blogin-perustaminen Vanha kooste blogeista h…
  ...
  http://www.23asiaa.net/asiat/2009/blogit-ja-oman-blogin-perustaminen
  Vanha kooste blogeista http://opiblogilla.pbworks.com/
  PLE: http://plepele.wordpress.com/
  Kirjoja
  Uses of blogs / Axel Bruns + Joanne Jacobs, editors. New York: Peter Lang, cop. 2006. (mistähän tämän saisi)
  (view changes)
  8:56 am
 5. page Opetuskäytön haasteita edited ... Entä tekijänoikeudet? Opiskelijoilla on tekijänoikeus luomiinsa sisältöihin, mikä voi aiheutta…
  ...
  Entä tekijänoikeudet? Opiskelijoilla on tekijänoikeus luomiinsa sisältöihin, mikä voi aiheuttaa ongelmia kolmannen osapuolen tarjoamien palvelujen kanssa. Ei ole tavatonta, että käytön ehtona on jonkinasteinen tekijänoikeuksien luovuttaminen palveluntarjoajalle.
  TTY:n Hypermedialaboratoriossa päädyttiin ratkaisemaan yllämainitut kysymykset ja ongelmakohdat ottamalla käyttöön itse keskitetysti ylläpidetty blogipalvelu, johon tunnistaudutaan olemassaolevilla yliopiston tarjoamilla käyttäjätunnuksilla. Käyttäjille annettiin mahdollisuudet rajoittaa blogin näkyvyyttä tietyin ehdoin. Esimerkkitapauksessa resurssi- tai taitopula ei tehnyt blogikokeilua ja blogipalvelun ylläpitoa mahdottomaksi. Miltä tahansa rivilaitokselta kokeilu ei olisi onnistunut vastaavasti.
  ...
  selkeillä kaavioilla (slidecast).(ääniraidalla varustettu slideshow, diat 32 ja 33).
  Blogien opetuskäyttöä
  ...
  (RSS ei ollut käytössä 94
  Opettajien kommenttien perusteella haasteina pidettiin uusien välineiden omaksumista, vuorovaikutuksen synnyttämistä ja intimiteetin takaamista. Blogia ei pidetty parhaana mahdollisena julkaisualustana. Hyvänä opettajat mainitsivat mm. helppokäyttöisyyden ja opiskeluprosessin seuraamisen helppouden. Kokonaisuutena kokeilua pidettiin onnistuneena, vaikka haasteita kohdattiinkin. Blogipalvelusta on Hypermedialaboratoriossa edetty kokeilemaan laajempaa sosiaalista mediaa hyödyntävää järjestelmää, jossa voi toteuttaa blogien lisäksi paljon muutakin.
  Toteutus
  Itsestäänselvyytenä voidaan mainita opiskelijoiden teknisten taitojen keskeinen merkitys blogien käytössä. On varmistettava, että osallistujat ymmärtävät blogin toimintaa ja osaavat käyttää blogeja riittävän hyvin. Huono osaaminen on todennäköisesti omiaan tappamaan orastavankin innostuksen. Helposti ajatellaan, että kaikki nuoret osaavat käyttää tietokoneita, ja että oppiminen käy kuin itsestään. Välttämättä näin ei kuitenkaan ole.
  ...
  into kanavoitaviksi kirjoittamiseen, keskusteluun ja
  ...
  sen mielekkyyteen.
  Etukäteissuunnittelu erityisesti informaatiovirtojen hallitsemiseksi nousee keskeiseen rooliin. Kun suunnittelu on tehty ja blogien sekä muiden työkalujen yhteydet toimivat voi opettajakin kohdistaa resurssinsa oppimisen kannalta tärkeisiin seikkoihin.

  Vuorovaikutus
  Blogit ja niille ehdotetut käyttötavat opetuksessa (keskustelut, vuorovaikutus, yhteinen tiedonluominen, itsereflektio) ovat pedagogisesti loistavia ideoita, mutta miten vuorovaikutus ja (jopa) dialogi saadaan käyntiin osallistujien kesken? Motivointi on tärkeää, koska keskustelu ei synny itsestään tai pakotetusti. Blogosfääri, keskinäisen vuoropuhelun sekä linkitysten ja viittausten kautta muodostunut verkosto, pitää sisällään ajatuksen innostuksesta, palosta ja tarpeesta sanoa jotain myös muiden iloksi. Kysymys kuuluukin: Miten vuorovaikutukselle luodaan hyvät lähtökohdat? Miten osallistujat saadaan sitoutumaan ja innostumaan? Blogi välineenä mahdollistaa paljon, mutta pohjimmiltaan se on vain väline.
  Vuorovaikutus blogeissa on mahdollista mm. käyttämällä blogikirjoitusten kommentointimahdollisuutta, jolloin kommentit näkyvät alkuperäisen kirjoituksen yhteydessä, tai kommentoimalla kirjoitusta oman blogikirjoituksen kautta. Vuorovaikutus voi helposti jäädä pinnalliseksi tai hajota useiden eri blogien kirjoituksiin, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen voi olla vaikeaa. Blogikirjoitusten merkkaaminen tageilla ja kommenttien kokoaminen aiheittain yhteen voi ratkaista tämän ongelman ainakin osittain. Informaatiovirtojen hallinnasta löytyy pohdintaa myös esimerkkitoteutuksista. Onnistunut vuoropuhelu vaatii aihepiiriin perehtymistä, analyyttista otetta ja kiinnostuneita kommentteja.
  Motivaatio näyttääkin nousevan keskeiseen rooliin vuorovaikutuksen onnistumisessa. Lähtökohtaisesti ei voida olettaa, että esim. formaaliin koulutukseen osallistuvat ovat motivoituneita käsillä olevista teemoista. Verkossa työskentely uutena työmuotona voidaan kokea ylimääräisenä ja rasittavana lisätyönä. Blogi työkaluna vaatii alusta alkaen kirjoittamista ja sisällöntuottoa. Innostusta ja paloa pitää toisinaan sytytellä. Mutta millä keinoilla?
  ...
  provosoivatkin kysymykset. Millaisia tehtäviä blogiopetus vaatii? Pitääkö opettajan muuttaa ajattelutapaansa paljonkin uuden foorumin vuoksi?
  Sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on perustaltaan välittynyttä, sosiaalista ja jaettua. Tiedot ja taidot syntyvät todellisessa toiminnassa ja vuorovaikutuksessa. Blogit tarjoavat tästä näkökulmasta mielenkiintoisia mahdollisuuksia: kieli ja teksti ovat välittäjinä huippuluokkaa, blogiyhteisö on sosiaalinen, tietoa voidaan luoda yhdessä.. (JATKA)
  Luku- ja kirjoitustaito (literacy)
  ...
  on mainittu mm. vapauden tuoma
  ...
  on saatava osallistumaan,osallistumaan (motivointi!), ja samalla
  ...
  reflektointi (jota siis blogien kautta
  ...
  tullaan tulkitsemaan oikein.tarkoitetulla tavalla.
  Kirjoitustaidon pari,
  ...
  syötteiden määrä (informaatiovirta) varmasti pysyy
  ...
  ja tekstin välillä.välillä (funktionaalinen lukutaito?).
  Uudet lukutaidot
  ...
  koottiin yhteistyössä wikiinkurssiwikiin määritelmiä uusista
  Oppimisen osoittaminen, mikä kelpaa, miten mitataan
  -arviointi
  -mahdollisuus-eri mediamuodot
  -mahdollisuus
  persoonalliseen opiskeluun ja oppimiseen
  -PLE (ks. esim. http://plepele.wordpress.com/)

  Muuta
  ...
  pbl:kin todettu kuulemma puuduttavaksi pitkässä
  -Bloggaamisen merkitys oppimiseen? Mihin sitä voi verrata?
  -Yhteisön muodostuminen
  (view changes)
  8:55 am
 6. page Opetuskäytön haasteita edited ... Entä tekijänoikeudet? Opiskelijoilla on tekijänoikeus luomiinsa sisältöihin, mikä voi aiheutta…
  ...
  Entä tekijänoikeudet? Opiskelijoilla on tekijänoikeus luomiinsa sisältöihin, mikä voi aiheuttaa ongelmia kolmannen osapuolen tarjoamien palvelujen kanssa. Ei ole tavatonta, että käytön ehtona on jonkinasteinen tekijänoikeuksien luovuttaminen palveluntarjoajalle.
  TTY:n Hypermedialaboratoriossa päädyttiin ratkaisemaan yllämainitut kysymykset ja ongelmakohdat ottamalla käyttöön itse keskitetysti ylläpidetty blogipalvelu, johon tunnistaudutaan olemassaolevilla yliopiston tarjoamilla käyttäjätunnuksilla. Käyttäjille annettiin mahdollisuudet rajoittaa blogin näkyvyyttä tietyin ehdoin. Esimerkkitapauksessa resurssi- tai taitopula ei tehnyt blogikokeilua ja blogipalvelun ylläpitoa mahdottomaksi. Miltä tahansa rivilaitokselta kokeilu ei olisi onnistunut vastaavasti.
  ...
  muillekin hyötyä? Tervakarin kanssa samassa seminaarissa puhunut Tarmo Toikkanen havainnollisti mm. tekijänoikeusasioita selkeillä kaavioilla (slidecast).
  Blogien opetuskäyttöä tutkittiin kokeilun yhteydessä (2007-2008). Yllättävän monen opiskelijan tietotekniset taidot eivät riittäneet RSS-syötteiden (11 %) ja kirjanmerkkipalvelujen (8 %) käyttöön (vastaajia 52 kpl). Toisaalta mainittuja ominaisuuksia ei niiden antamista mahdollisuuksista huolimatta käytetty paljoakaan (RSS ei käytössä 94 %:lla kursseista, kirjanmerkkipalvelut 88 %:lla). Yllättävän monet opiskelijat olivat eri mieltä informaation esittämisen loogisesta järjestyksestä (39 %), tärkeän tiedon helposta löydettävyydestä (44 %), navigoinnin helppoudesta (37 %) ja kokonaiskäsityksen muodostamisen helppoudesta (36 %). 31 %:n mielestä toiminta ei ollut loogista. Vastaajamäärä on pieni, mutta siitä huolimatta luvut vaikuttavat isoilta. Kokeilua pidettiin onnistuneena, mutta jostain suuret prosenttiluvut johtuvat. Uuden menetelmän outous opiskelijoille ja opettajille selittänee paljon. Näyttäisi että blogien tarjoamia etuja (mainitut RSS, kirjanmerkkipalvelut) ei olla hyödynnetty kurssitoteutuksissa. Miksei?
  Opettajien kommenttien perusteella haasteina pidettiin uusien välineiden omaksumista, vuorovaikutuksen synnyttämistä ja intimiteetin takaamista. Blogia ei pidetty parhaana mahdollisena julkaisualustana. Hyvänä opettajat mainitsivat mm. helppokäyttöisyyden ja opiskeluprosessin seuraamisen helppouden. Kokonaisuutena kokeilua pidettiin onnistuneena, vaikka haasteita kohdattiinkin. Blogipalvelusta on Hypermedialaboratoriossa edetty kokeilemaan laajempaa sosiaalista mediaa hyödyntävää järjestelmää, jossa voi toteuttaa blogien lisäksi paljon muutakin.
  (view changes)
  8:35 am

More