Blogit opetuksessa


Blogeja voi käyttää opetuksen tukena monin eri tavoin. Työvälineenä sinänsä yksinkertaisen blogin soveltaminen opetuskäytöön ei välttämättä ole ongelmatonta. Stephen Downes kuvaa artikkelissaan Educational blogging (2004) joitakin erilaisia käyttötapoja.

Opettajien opetuksessa hyödyntämänä blogit voivat Downesin mukaan olla
  1. Kurssin verkkosivujen korvike. Blogialustat tarjoavat helpon vaihtoehdon julkaista kursseihin liittyvät ajankohtaiset asiat, tehtävänannot ja tiedot taustakirjallisuudesta.
  2. Materiaalikokoelma kurssin asioihin liittyen. Blogin avulla on vaivatonta koota kurssiin liittyviä verkkolähteitä ja jakaa niitä opiskelijoille.
  3. Keskustelu- ja palautekanava. Blogin kommentointiominaisuuden avulla voi toteuttaa keskustelun kurssilla käsitellyistä teemoista.
  4. Ryhmäblogeja, joihin kunkin ryhmän osallistujat kokoavat esim. seminaarin ja/tai materiaalien tiivistelmiä.
  5. Oppilaiden henkilökohtaisia blogeja. Blogin kirjoittaminen voi olla esimerkiksi osa kurssin suorittamista, jolloin postaukset voivat käsitellä kurssikirjallisuutta tai muita kurssiin/oppimiseen liittyvää aihetta. Portfolion tekeminen ja organisoiminen blogin avulla on tyypillinen käyttökohde.


Selkeitä etuja blogien opetuskäytössä ovat mm. prosessinomaisuus sekä sopivuus tutkivaan oppimiseen ja ryhmätyöskentelyyn. Downesin jaottelun muunnelma/yhdistelmä, tähtimalli, antaa hyvän kuvan blogien tarjoamien mahdollisuuksien monipuolisesta soveltamisesta. Tähtimallin mukaisesti toteutettu kurssi on kuvattu seuraavassa kuviossa.

external image blogiseuranta.gif
Lähde: Jere Majava, Henkilökohtaiset weblogit opetuksessa, Piirtoheitin-blogi

Tähtimallin mukaisesti toteutettu kurssi koostuu opiskelijoiden ja opettajan (kurssin) blogeista sekä seurantasivusta. Pelkkien blogien lisäksi toteutuksessa voidaan käyttää myös ulkopuolisia tietolähteitä ja yhteistyöalustoja. Mallin toteutus nojaa blogialustojen tarjoamiin uutisvirtaominaisuuksiin, joiden avulla käyttäjien tuottamaa tietoa on helppo seurata. Seurantasivun sisältö koostetaan automaattisesti kurssiblogien ja muiden tietolähteiden uutisvirroista tarkoitukseen sopivalla ohjelmalla. Mallia on helppo laajentaa kurssin tarpeiden mukaan esimerkiksi linkkipalvelujen (esim. Delicious), syötetoiminnon omaavan kurssikalenterin tai kuvapankkien (esim. Flickr) avulla.